ทางหลวงวิ่งได้ 120 กม./ชม. วิ่งขวาห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม.

 

กฎหมายใหม่ รถยนต์สามารถวิ่งทางหลวงได้สูงสุด 120 กม./ชม. วิ่งเลนขวาจะต้องไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. รถบรรทุก-รถโดยสารวิ่งได้ไม่เกิน 90 กม./ชม. รถลากจูง-รถสามล้อไม่เกิน 65 กม./ชม. จักรยานยนต์ไม่เกิน 80 กม./ชม. ยกเว้นบิ๊กไบค์ไม่เกิน 110 กม./ชม.

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

  1. รถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกโดยสารที่มีที่นั่งโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.
  2. รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กม./ชม.
  3. รถจักรยานยนต์ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. เว้นแต่จักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ 35 กิโลวัตต์ หรือความจุเครื่องยนต์ 400 ซีซีขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กม./ชม.
  4. รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.
  5. รถบรรทุกคนโดยสารเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม.
  6. รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กม./ชม.
  7. รถอื่นนอกเหนือจากข้อ 1-6 ดังกล่าว ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. หากอยู่ในช่องทางเดินรถขวาสุดต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. เว้นแต่มีข้อจำกัดด้านจราจรหรือทัศนวิสัยหรือเหตุขัดข้องอื่นๆ

ทั้งนี้ หากทางเดินรถหรือช่องเดินรถใดมีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามข้อ 1-7 ดังกล่าว ให้ใช้ความเร็วไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดนั้น