ขนส่งเปิดจองคิว อบรม ทำใบขับขี่ออนไลน์ได้ทั่วประเทศแล้ว

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้จองคิวอบรมภาคทฤษฎีล่วงหน้าเพื่อขอรับใบขับขี่ได้แล้ว

กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ผู้สนใจขอรับใบอนุญาตขับขี่ สามารถจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกได้ รองรับทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถยนต์สามล้อ ทั้งชนิดชั่วคราว (รายใหม่) และต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ขาดต่อเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี

ทั้งนี้ การจองคิวอบรมภาคทฤษฎีผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบเพื่อทำการจองคิว จากนั้นเมื่อถึงวันและเวลานัดหมาย ให้ยื่นหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริงและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน เพื่อเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และอบรมตามหลักสูตรที่เลือกไว้ รวมสอบข้อเขียนระบบ E-exam และสอบภาคปฏิบัติต่อไป โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการรวม 2 วันทำการนับจากวันที่ยื่นเอกสารกับกรมการขนส่ง

ผู้สนใจสามารถจองผ่านเว็บไซต์ http://ebooking.dlt.go.th/ebooking/ หรือแอพพลิเคชั่น DLT eForm