คมนาคมจ่อปรับความเร็ววิ่งสูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม. นำร่อง สายเอเชีย-ราชพฤกษ์

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายเร่งด่วนการปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนนที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องจราจรขึ้นไป จากความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความคืบหน้าล่าสุด สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กำลังเร่งผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในปี 2563 นี้

โดยพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราความเร็ว 2 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดอัตราความเร็วตามลักษณะพื้นที่ และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 กำหนดอัตราความเร็วตามลักษณะถนนจึงควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องกัน

โดยการปรับจากเดิมที่กำหนดอัตราความเร็วในเขตเมือง เทศบาล/นอกเขตเมือง เทศบาล เป็นกำหนดอัตราความเร็วตามลักษณะถนน เช่น ถนน 2 ช่องจราจร มี/ไม่มีเกาะกลาง ถนน 4 ช่องจราจร มี/ไม่มีเกาะกลาง เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้มีการจำกัดความเร็วในพื้นที่ถนนในเขตชุมชน ถนนหน้าโรงเรียน เป็นต้น รวมทั้งกำหนดอัตราความเร็วต่ำสุดที่อนุญาตให้ใช้ในช่องจราจรขวาสุดด้วย

อย่างไรก็ตาม การพิจารณากำหนดถนนที่จะปรับเพิ่มอัตราความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะต้องเป็นถนนที่เข้าองค์ประกอบด้านความปลอดภัย ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทราบ ทั้งนี้ จะสามารถประกาศบังคับใช้เป็นกฎกระทรวงฯ ได้ ภายในเดือน พ.ย 2563 นี้

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ขณะจากการสำรวจสามารถดำเนินการได้ 252 กม. จำนวน 5 สายทาง จะนำร่องก่อนคือทางหลวงหมายเลข 32 หรือถนนสายเอเซีย ช่วงบางปะอิน-นครสวรรค์ ระยะทาง 150 กม.

จะเริ่มได้ภายในปี 2563 ระยะทางประมาณ 50 กม. จากบางปะอิน-ชัยนาท โดยจะติดป้ายควบคุมความเร็วเฉพาะช่องจราจร โดยเลนซ้ายวิ่ง 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เลนกลาง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเลนขวาสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ที่เหลืออีก 100 กม.ที่เหลือจะดำเนินการในปี 2564 และจะขยายไปทางหลวงหมายเลข 1 หมายเลข 2 หมายเลข 3 หมายเลข 4 เพิ่มเติมต่อไป

ด้านนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า จะนำร่องที่ถนนราชพฤกษ์ทั้งเส้นทาง ระยะทางประมาณ 50 กม. อยู่ระหว่างปรับปรุงเครื่องหมายจราจร (Traffic Signs) และเพิ่มเครื่องหมาย รวมถึงปรับปรุงสีบนพื้นผิวจราจร (Traffic Marking) เพื่อแบ่งช่องทางจราจรให้เลนขวาสุดใช้ความเร็วได้เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง